Sommer på Bankplassen

by | 21. June 2018 | Norsk økonomi, Renter og valuta

De ansatte i Norges Bank kan dra hjem tidlig i dag.

Renten er uendret, prognosene ganske så like som sist gang, og alle vesentlig farer for norsk økonomi er utenfor nordmenns kontroll.

Dagens Pengepolitiske Rapport er en typisk sensyklisk sak hvor sentralbanken bekymrer seg for at ting kan koke over når økonomien nærmer seg full sysselsetting.

Men høsten nærmer seg.

Snart blir kveldene mørkere. Det blir gjennomgående litt kaldere og våtere i ukene frem til jul. Dette er også mitt konjunkturvarsel.

Vi er nær en synkronisert global konjunkturtopp som snart vil snu til å bli en periode med avtagende vekst. Ingen krise, men nedkjøling i global vekst blir sterk nok til at inflasjonsfrykten forsvinner hos de fleste sentralbanksjefer, og frykten for deflasjon siger inn i investorenes styrerom.

Saken er den de fleste regjeringer ønsker å systematisk stramme til på statsfinansene i kommende år. I IMFs april prognoser er det bakt inn innstramninger i finanspolitikken for årene i 2019-2023 i alle G7 land unntatt Tyskland, som holder sine overskudd nær uendret i kommende år

Høyere dollarrenter slår bredt i de fremvoksende økonomier. En gruppe som nå står for mer enn halvparten av global BNP, og mer enn det av samlet økonomisk vekst. Også her vik vketsen avta markert i årene som kommer

Norges Bank, ser annerledes på det og nærmest lover oss en renteheving i høst:

Det siste året har det vært god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen har økt. Fastlandsøkonomien har så langt i år vokst om lag som anslått, mens arbeidsmarkedet har utviklet seg noe sterkere enn ventet. Sysselsettingen har økt, og arbeidsledigheten har avtatt. Oljeprisen har steget, og både spotprisen og prisene på leveranser frem i tid er høyere enn lagt til grunn i marsrapporten. Det er utsikter til at veksten i norsk økonomi blir høyere i år enn i fjor, og anslagene for veksten den nærmeste tiden er oppjustert. Inflasjonen har økt litt siden i fjor høst. I mai var tolvmånedersveksten i konsumprisindeksen (KPI) 2,3 prosent. Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) har vært lavere enn ventet og var 1,2 prosent i mai. Lønnsveksten tok seg opp i fjor.

Vårens lønnsoppgjør tilsier at den vil øke videre i år, i tråd med anslaget i forrige rapport. Kronekursen har den siste tiden vært nær anslaget fra marsrapporten. Vedvarende høy gjeldsvekst har økt husholdningenes sårbarhet. De siste månedene har husholdningenes gjeldsvekst avtatt noe, men den er fortsatt høyere enn veksten i husholdningenes inntekter. Etter å ha falt gjennom fjoråret har boligprisene igjen steget. En økning i rentenivået kan bidra til å dempe veksten i boligpriser og gjeld. I vurderingen av pengepolitikken legger hovedstyret vekt på at oppgangen i norsk økonomi fortsetter.

Kapasitetsutnyttingen synes nær et normalt nivå, og det er utsikter til at den vil tilta raskere enn tidligere ventet. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsier at lønns- og prisveksten etter hvert vil øke.

Men fremtiden er som alltid usikker.

Spørsmålet er hva poenget er med en renteheving nå som konjunkturene ser ut til å toppe ut, med en mangeårige plan fra myndigheter over hele verden for å stramme til på finanspolitikken og en dollarrente som slår hardt i de fremvoksende økonomier?

Hovedvirkningen av en særnorsk renteheving blir trolig å drive kronekursen sterkere. En bevegelse som lett kan komme ut av kontroll.

Noen vil si at norsk inflasjon kan reise sitt stygge hode, men et inflasjonsmål på 2,0 pst skal jo være fleksibelt og tillate litt høyere inflasjonsmål i tider med de beste konjunkturer. Uansett er kjerneinflasjonen i dag heller problematisk lav enn for høy.

Et punkt hvor jeg er ganske sikker på at Norges Bank tar feil er deres tro på at underliggende inflasjon i Norge vil stige.

Kjerneinflasjonen var 1,2 pst i mai, men vil trolig falle i sommer all den tid flyreiser steg 25 pst i juni i fjor. Et hopp vi ikke har sett snurten av i år. Beinhard priskonkurranse i deler av detaljhandelen tilsier også at prisene vil være under press i årets sommeruker. Husleier vil falle til høsten som følge av overskuddstilbud av boliger. Sist, men ikke minst. Den sterke krone vil bidra til priskutt på importvarer ved juletider

I dagens pressekonferanse var sentralbanksjef Øystein Olsen ganske så sikker i sin sak; rentene kommer opp i høst. Men ikke så sikker at han ville gå for august. Heller vente til september da man har en ny pengepolitisk strategirapport som underlagsmateriale.

Og i september kan tegnene til en snarlig avkjøling av globale konjunkturer være tydeligere.

Det er alltids mulig å endre oppfatning. Alltid uansett.

Kategorier

Siste innlegg