Ikke så forskjellig fra andre allikevel

by | 03. September 2014 | Norsk økonomi

Dagens telling for oljeinvesteringer var svak, og vitner om et regimebrudd for investeringsaktiviteten på norsk sokkel. Trolig er årets oljeinvesteringer på om lag 230 milliarder kroner, ‘all time high’ for oljeinvesteringene i Norge.

Fremover skal Norge bli mere lik sine naboland. Rikere, og fortsatt med en enorm energiproduserende sektor. Men i vekstforstand er vi på vei mot langt mer moderate takter.

Neste år ventes det fortsatt høye oljeinvesteringer, skal en tro investeringstellingen vi i dag fikk fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Tellingen tyder likevel på en markert nedgang i aktiviteten på norsk sokkel. En nedgang som trolig vil ramme norsk økonomi med stor kraft, fordi den er størst for vare- og tjenesteleveranser til felt i drift, og de under utbygging.

Heldigvis har Norge andre vekstimpulser. Boligmarkedene er sterkere enn de fleste, inklusive undertegnede, hadde ventet, og enda sterkere vil de bli neste år. Den offentlige sektor vil fortsette å øke sine utgifter.

Husholdningene vil trolig øke sine disponible inntekter i 2015 med om lag 5 pst, etter tilsvarende vekst i inneværende år. Akkurat hvor stor veksten blir til neste år, avhenger av størrelsen på skattelettene som gis i høstens statsbudsjett.

Med en nedgang i boliglånsrentene gjennom både i år og neste år, vil trolig den gjennomsnittlige boligprisøkning bli noe sterkere i 2015 enn inntektsveksten: om lag 7,5 pst.

Noen vil si at 7,5 pst er et høyt anslag, men en skal huske på at i år vil boligprisene stige langt mindre enn husholdningenes inntekter skulle tilsi. Neste års vekst i boligpriser har et element av gjeninnhenting i seg.

Dessuten legger jeg til grunn at folk flest snart tar innover seg at rentene forblir lave i flere år fremover.Boliglånsrentene vil fortsette å tikke ned.

Det private forbruket bør tar seg opp i tiden fremover. Etter flere år med økning i spareraten, ligger det da i 2015 an til et lite frislepp fra pengebingene til norske husholdninger. Noen ny jappetid får vi neppe, men en konsumvekst på om lag 3 pst bør være oppnåelig.

Norges går med andre ord fra en æra hvor investeringene har drevet nasjonens økonomiske utvikling, til en ny tid med forbruksledet vekst. En endring ikke alle vil være like begeistret for. Finanstilsynet blir nok svært så bekymret for de husholdningene som velger å belåne sine stigende boligverdier til frivole konsuminnkjøp.

Kanskje det meste spennende spørsmål for Norge, er om vårt næringsliv klarer å omstille seg vekk fra en økonomi avhengig av vekst i oljeinvesteringer i Norge, til en ny æra. En tidsalder hvor berørte bedrifter enten må søke sin lykke i eksportmarkedene, eller skifte spor, og gå tilbake til mere tradisjonelle næringsveier.

Kategorier

Siste innlegg