Sentralbanken som vil vente og se

by | 05. December 2013 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Dagens rentemøte i Norges Bank ga dessverre ikke norske låntagere den julepresang de trenger. Det er jo slik i dag at det ene svake nøkkeltall for innenlands etterspørsel avløser det andre. Og flere vil vi nå få.

 Fra pressemeldingen:

 – Konsumprisveksten har de siste to månedene vært noe lavere enn ventet, og det ser ut til at veksten i norsk økonomi den nærmeste tiden blir noe lavere enn tidligere antatt. På den andre siden har kronen svekket seg mye. Etter en samlet vurdering holdes styringsrenten uendret på dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Internasjonalt fortsetter den moderate økonomiske oppgangen. Samtidig er den forventede økningen i styringsrentene ute igjen skjøvet ut i tid. Her hjemme er vekstutsiktene noe dempet. Boligprisene har falt den siste tiden, mens husholdningenes gjeldsvekst holder seg oppe. Arbeidsledigheten er fortsatt lav, men lønnsveksten kan bli noe lavere fremover enn tidligere antatt. Samtidig er kronen svakere enn lagt til grunn. Samlet er det utsikter til at konsumprisveksten blir noe lavere enn tidligere anslått.

– Analysene tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå fram mot sommeren 2015, og at den deretter økes gradvis. Det innebærer at oppgangen i styringsrenten nå anslås å komme ett år senere enn vi så for oss i september, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Prognosene viser at veksten i norsk økonomi etter hvert vil ta seg noe opp. Det ventes at kapasitetsutnyttingen holder seg nær et normalt nivå og at prisveksten nærmer seg 2½ prosent.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1–2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 27. mars 2014, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

 

Hovedkanalen fra boligmarkedene til norsk økonomi

Jeg har nevnt det før, men må bare gjenta: Toppøkonomene i jerntriangelet  klarer ikke å se at hovedkanalen fra boligpriser til BNP går via investeringene i boliger.  Det er ikke til å undres over at når boligprisene i mye av Norge er for lave til at det lønner seg å bygge, ja, da vil boligbyggingen naturlig nok falle. Og når antall usolgte – og relativt billige – brukte boliger hoper seg opp, vil fallet bli et stup.

Norges Banks prognoser for boligbyggingen er nedjusterte, men viser fortsatt vekst. En urealistisk vekst all den tid boliginvesteringene neste år  ligger an til å falle med om lag 20 pst.

 

Ledigheten, lettere opp enn ned?

Også i Norges Banks relativt optimistiske analyser vil imidlertid veksten i økonomien bli så vidt svak at arbeidsledigheten stiger, men stigningen antas å være kontrollert. En kan nesten spørre seg om det er en ønsket oppgang i ledigheten til om lag 120 000 personer i 2015. Og kanskje enda litt til?

Norges Bank truer med å sette opp renten i 2015, med en arbeidsledighet på om lag 4 pst (målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen).

 

Bør pengepolitikken brukes til å stabilisere konjunkturene?

I år har vi gjennomgående hatt en forverring av økonomiens vekstevne. I 3. kvartal var det ingen vekst i innenlandsk etterspørsel etter varer og tjenester. Nå i førjulstria, blir det trolig negative tall å se.

Likevel er det de færreste som roper om rentekutt. Kan det være at styresmaktene helst ikke ser at renta blir brukt som virkemiddel til å hjelpe konjunkturene normalisere seg?

En mulig konklusjon av dagens beslutning er at man er villig til akseptere høyere arbeidsledighet enn nødvendig, for å dempe kredittveksten i Norge. I så fall må det værel husholdningenes låneiver man er urolig for. Bedriftenes kredittetterspørsel er moderat.  En uro som er litt søkt når en vet at det meste av lånene husholdningene tar, går til investeringer. Det kan være seg bolig, utdanning, biler eller hytter.

Uansett, du må bruke lupe for å finne den spekulative fråde i dagens Norge. Spareraten er høy.

 

Hva kommer nå?

Norges Banks neste rentemøte er i mars. Vi får med andre ord  ingen stimuli fra rentevåpenet nå i vinter. Stopper aktiviteten på norske byggeplasser opp, må regjeringen trå til med en krisepakke. Denne bør ha mange elementer i seg. Støtte til investeringer, finansiering av lærlingeordninger og kanskje til og med gaver til par som etablerer seg for første gang.

Nå som Norges Bank nekter å hjelpe til, øker byrden på finansministeren og regjeringen.  Norske konjunkturer vil trenge all hjelp de kan få, i det som ser ut å bli en hard vinter for norsk økonomi.

Kategorier

Siste innlegg