Livet med negative renter

by | 09. July 2012 | Kreditter, Renter og valuta

Danmark er ikke bare et deilig ferieland, det er også det beste sted å lånefinansiere ditt Legohus.

Forrige uke gikk nemlig de danske renter over i negativt lende – i hvert fall for ekstraordinære store innskudd i sentralbanken. Med en negativ rente på 0,2% årlig for store innskudd i Danmarks Nationalbank, ønsker den danske sentralbanksjefen at det koster noe å plassere midler i sentralbanken.

Nationalbanken prøver på denne måten å ramme utlendinger som bare vil avdekke sin risiko i Euro ved heller å veksle om sine formuer i en trygg valuta – den danske krone. Investorer med store porteføljer av verdipapirer som er utstedt i Euro frykter at de rammes hvis den felles europeiske valuta bryter sammen. Dette unngås hvis de klarer å plassere midlene sine i danske kroner som jo er bundet til Euroens verdi, men som ikke rammes hvis et EU-land trer ut av valutasamarbeidet. Investorene selger sine Euro og kjøper danske kroner i markedet. Midler som de i sin tur plasserer (gjerne via en mellommann) på sentralbankens balanse.  Dermed blir Nationalbanken Svarte Per som får valutakurstapet hvis Euro-samarbeidet skulle bryte sammen.

Sagt på en annen måte gir det danske pengemarked utlendinger en mulighet til å forsikre sine porteføljer mot valutakurstap. En forsikring som fra og med rentekuttet i forrige uke nå koster noe.

Rentekuttet vil imidlertid også påvirke regnskapene til innenlandske banker. De må nå betale for å plassere overskuddslikviditet utover en viss kvote i Nationalbanken. Kostnadene for de danske bankene av å ha en negativ rente på 0,2% på overskuddsplasseringer i sentralbanken antas av Nationalbankens økonomer å være på om lag et par hundre millioner danske kroner årlig.

Da europeiske konjunkturer trolig bare blir verre utover høsten, må en imidlertid regne med at det kommer flere rentekutt. Og hvert ti-del er altså verdt 100 millioner danske kroner i tapte renteinntekter for de danske bankene. Banker som i utgangspunktet sliter med lav inntjening og stort mislighold.

Negative renter kunne imidlertid tenkes å ha også ha noen positive attributter. Boliglån kunne blitt billigere. Imidlertid har det danske bankvesen for anstrengte finanser til å sende rentekuttet videre til boligeierne.

Dermed gir de negative sentralbankrentene i hovedsak kun uheldige virkninger for våre danske kollegaer.

Kategorier

Siste innlegg