En engstelig sentralbank

by | 10. May 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Norges Bank valgte i dag, som ventet, å holde sine innskuddsrente uendret på 1,5 pst. I begrunnelsen heter det:

– Det er tegn til at aktiviteten i norsk økonomi er litt høyere enn ventet, men uroen i de internasjonale finansmarkedene har igjen tatt seg opp, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Styringsrentene er nær null i mange land, og den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Svake vekstutsikter i Europa og en sterk krone bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten blant norske bedrifter som møter internasjonal konkurranse. Kapasitetsutnyttingen er nær et normalt nivå, og aktiviteten i oljerelaterte næringer er høy. Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om en noe høyere aktivitetsvekst enn ventet. Veksten i konsumprisene har vært om lag som anslått, og den underliggende inflasjonen ligger nå mellom 1 og 1½ prosent.

– I vår pengepolitiske rapport i mars anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå det nærmeste året. En samlet vurdering av ny informasjon siden da endrer ikke vesentlig ved dette bildet, sier Qvigstad.

 

Vår kommentar

Det var naturlig for Norges Bank å holde rentene i ro i dag. Norsk økonomi hadde et godt første kvartal i år, og det er for tidlig for sentralbanken å ta hensyn til de gryende høststormene som kommer mot oss fra Amerika, Asia og (selvfølgelig) Europa. 

Et interessant poeng når det gjelder internasjonale forhold er at markedene har begynt å inndiskontere en stormfull høst, mens makroøkonomene enda ikke har fått justert sine prognoser. 

Trolig vil makroøkonomene ved neste korsvei ha tatt innover seg de økende problemene i Europa og den markerte nedgangen i veksttakten til de store økonomiene i Asia. Det må nok store endringer i internasjonale vekstanslag for at Norges Bank kommer med nye pengepolitiske signaler.

Tungen på vektskålen er og blir kronekursen. Vår sentralbank har et selvstendig ansvar for å hindre at kronekursen når ikke-bærekraftige høyder. Blir krona for sterk vil Norges Bank nok en gang tvinges til å kutte rentene.

Etterhvert som våre naboland kutter rentene og/eller mister kredittverdighet vil trykket på vår egen valuta øke. Jeg er usikker på når krona styrker seg, men det er overveiende sannsynlig at vi får en ny kule med kronestyrking i løpet av høsten.

Skulle krona festne seg på markert sterkere nivåer enn i dag er det lett å spå at Norges Bank vil senke rentene.  Mitt tips er at kuttet kommer i desember, men akkurat tidspunktet for kutt har vi liten kontroll over.

Vi lever i farlige tider. Verdensøkonomien og spesielt våre naboland har for lav kapasitetsutnytting. Norge må manøvrere både slik at vi reduserer vår sårbarhet for en ny global nedtur og passer på å sikre oss best mulig mot det uventede. Det er mye å frykte, men lite konstruktivt å være redd.

Kategorier

Siste innlegg