Nok et krevende lønnsoppgjør

by | 17. April 2012 | Norsk økonomi

Lønnsveksten i år kommer til å gi norsk næringsliv et nytt tap av kostnadsmessig konkurranseevne. Dette er klart etter at lønnsoppgjøret for LO-medlemmer i Norsk Industris medlemsbedrifter kom i havn med en gjennomsnittlig lønnsvekst på 2,15 pst fra gjennomsnittet i fjor. På toppen kommer de lokale tillegg. I gjennomsnitt må vi regne med at lønnsveksten i år blir om lag som i fjor; litt lavere enn 4,5 pst.

Hva så?

Husholdningenes inntekter vil gjøre nok et byks. Sysselsettingsveksten ser ut til bli om lag én prosent. I sum vil da husholdningenes løpende inntekter kunne øke med 5-6 pst. Trekker du i fra en forventet prisvekst på om lag trekvart prosentpoeng, kan husholdningenes disponible inntekter fort øke med om lag 4,5 pst i år. Privat konsum stiger nå med ganske normale 3 pst i årlig rate. Det som ikke forbrukes går til sparing.  Husholdningenes sparerate nærmer seg nå to-sifrede tall. Den finansielle spareraten til husholdningene som var -2,6 pst på konjunkturtoppen i 2008, og som i fjor hadde korrigert seg til +2,0 pst, vil stige ytterligere i år.

Konsekvensene av et relativt dyrt lønnsoppgjør er mange. Norske bedrifter som konkurrerer på pris med utlandet vil slite med lønnsomheten som følge av dette lønnsoppgjøret. Det blir derfor nedgang i antall arbeidsplasser tilhørende tradisjonelle næringer som konkurrerer på pris med utlandet. Noen næringer vil imidlertid klare seg.  Lønnsveksten biter  neppe på oljeindustriens ekspansjonsvilje.

Boligprisene blir understøttet. Det ligger nå an til en prisvekst på i underkant av 8 pst for boligmarkedene i Norge i år. Størst prisvekst der hvor skjermede næringer eller oljeindustrien dominerer.

Vår oljeavhengighet er økende. Hva du tror om bærekraften til denne inntektsfesten – og boligsprisutviklingen – avhenger av hva din oljeprisprognose er. Mars var den første måneden hvor gjennomsnittlig eksportpris for norsk råolje havnet over 700 kroner per fat. Vår statskasse bader nok en gang i penger.

Noen vil kalle det en boble, men det vi egentlig snakker om er næringers, og samfunns, vekst og fall. Så lenge oljeindustrien tjener store rikdommer vil store deler av den private sektor, og hele den offentlige, kunne ekspandere. Utlendinger vil strømme til Norge. Skulle oljeprisen kollapse er vi imidlertid ille ute. Kanskje får vi til og med netto utvandring fra Norge hvis oljeprisen skulle havne på nye bunnoteringer? Da snakker vi om dramatikk. Et fall på 20-30 dollar fatet er deimot håndterbart. 

Det er trolig klokt av oss alle å holde litt igjen på pengebruken i det som ser ut til å bli et uvanlig godt år for norsk økonomi. Ja, vi har bevilget oss selv rause lønnspålegg, men fallhøyden for næringslivet har også økt.

Lønnsoppgjøret vil trolig øke presset mot norske kroner, men krona må bli svært så sterk før Norges Bank kutter rentene.

Skal vi tippe at terskelverdien for et rentekutt i Norges Bank er om lag 7,25 mot Euro?

Kategorier

Siste innlegg