Søken etter stabilitet i en urolig verden

by | 14. March 2012 | Ukategorisert

Vi lever i det kineserne kaller ’’interessante tider’’.

Norges Bank valgte å kutte sine signalrenter med et kvart prosentpoeng i dag. I deres uttalelse:

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent.

– Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene. Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned. Kronen er sterk, og inflasjonen ventes å holde seg rundt 1¼ – 1½ prosent ut året.

Analysene i Pengepolitisk rapport 1/12 tilsier at det trolig tar flere år før inflasjonen er tilbake på målet.

– Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og vi har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 20. juni 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Kommentar:

Sentralbanken vurderte det trolig slik at et lite rentekutt ikke ville bety all verden for innenlandsk etterspørsel, men kunne gi viktige bidrag til å berge utsatte arbeidsplasser i vårt svinnende konkurranseutsatte næringsliv.

Helt komfortable er de neppe. I en viktig nyvinning har de nå forsøkt å eksplisitt inkorporere hensynet til finansielle stabilitet i sentralbankens såkalte tapsfunksjon for beregning av den optimale norske folio-renten. På denne måten kan de begrunne fremtidige renteendringer ved å eksplisitt tallfeste avviket fra normale forhold i kredittmarkedene, symbolisert med avvik fra en ’’normal’’ pris på penger.

Det er all grunn til å gratulere sentralbanken med en klok beslutning og en spennende strategirapport.

Kategorier

Siste innlegg