Renteprognose

by | 29. February 2012 | Kreditter, Renter og valuta

Litt som prester ofte har det, må også prognosemakere noen ganger rives mellom tro og tvil. Og i den senere tid har jeg vinglet mye mellom å tro på rentekutt eller spå uendret rente ut året. Nå som det nærmer seg rentemøte i vår kjære sentralbank haster det imidlertid å nå en konklusjon på spørsmålet:

–          Blir det rentekutt ved Norges Bank sitt rentemøte 14. mars?

Argumenter for å kutte renten ut fra innenlandske forhold er tilstede, men veier ganske lite. Ja, prisveksten er lav og utsiktene for norsk næringsliv blandet – for å si det mildt. Av dagens regionale rapport fra Norges Bank ser vi at det er ganske slapt i de fleste regioner, men med et meget stramt arbeidsmarked på deler av Vestlandet. 

Kredittveksten er fortsatt i rute til å få et normalår. I dag fikk vi tall for norske finansinstitusjoners kredittvekst i januar. 12-måneders veksten var i årets første måned omlag som gjennomsnittet for fjoråret,  når en ser bort fra våre ekstravagante kommuner. Hensyntar en også utenlandske finansinstitusjoners utlån har den samlede kredittveksten til husholdninger og bedrifter i Fastlands-Norge ligget ganske stabilt på 4-5 pst det siste året. 

Norge trenger ikke store rentekutt nå. Vi kunne klart oss uten, men det bærer trolig mot at foliorenten kuttes fra 1,75 pst til 1,50 pst. Avgjørende for beslutningen er nok kronekursen. Ikke bare hvor sterk den er, men også med hvilken hastighet den styrker seg.

I dag er kronekursen nok en gang på rekordsterke nivåer målt mot en handelsveid indeks for våre eksportbedrifter. Rekordene settes nesten på daglig basis. Også målt mot Norges Banks foretrukne mål, i-44, hvor vektene kommer fra importsiden nærmer vi oss nye rekorder.

Fortsatt kan mye skje de neste to ukene før rentemøtet, men det er tid for å spikre en prognose:

Norges Bank kutter rentene til 1,5 pst med varsel om mer hvis krona skulle kreve det.

Pengemarkedsrenten vil gradvis falle fra dagens 2,6 pst til 2,40 pst ved påsketider.

Kategorier

Siste innlegg