Trend og sykel i OECD-området

by | 14. September 2011 | Internasjonal økonomi, Norsk økonomi

Utsiktene for OECD-landene tilsier at vi får lavere vekst enn normalt, med stigende ledighet i årene som kommer. Rentene forblir minimerte til 2015.

 Fra vår Makro & Strategi- rapport, som slippes i morgen:

De fleste makromiljøer estimerer at trendveksten for USA, Storbritannia, Europa og Japan ligger på omlag 2 % per år i årene frem til 2015. Med trendvekst menes her en BNP-vekst som gir stabil  arbeidsledighet.

Viktige faktorer bak disse anslag er den forventede tilgangen på kapital, arbeid og naturressurser. Råvarer har blitt dyrere og eldrebølgen slår nå inn for fullt. Kapital må da forbli billig skal vekstmålene nås. Japan, Tyskland, alle øst-europeiske stater og de fleste av Middelhavslandene er allerede inne i en æra med svinnende yrkesbefolkninger. Rentene på sikre langsiktige obligasjoner vil svinge, men trolig rundt et nivå lavere enn 2 % i årene som kommer.

Nå kunne det tenkes at den økonomiske veksten ble høyere enn trend unormalt lenge fordi vi i dag har mye ledig arbeidskraft. En buffer som kan gi et større arbeidstilbud enn demografiske forhold alene tilsier. Dessverre er de ledige hender gjerne i land med rigide arbeidsmarkeder. De har ofte for få, eller feil, kvalifikasjoner til å konkurrere i det som nå er et globalt arbeidsmarked.

Spørsmålet er imidlertid om lave renter er nok til å gi oss selv beskjedne 2 % BNP-vekst i årene som kommer. Får vi sterkere eller svakere vekst enn trend?

Konjunkturene for OECD-landene

Hvorvidt veksten blir liggende under, på eller over trend avhenger blant annet av den økonomiske politikken som føres.

Finanspolitikken later til å bli kontraktiv i OECD-området som helhet i perioden 2012-2014. Ikke bare i skadeskutte land som Hellas, Portugal, Spania, og Irland, men også i de største av OECD-økonomiene. OECD-landene sett under ett vil i tiden fremover forsøke å øke sin sparing i form av økte nettofinansinvesteringer.

Det er lett å bli deprimert når en ser hva politikere prøver å få til. Ta Europa hvor alle strammer til. Sør-europeere som trenger all den hjelp de kan få, betaler nå ågerrenter som gjør jobben med å innføre fornuftige reformer desto vanskeligere. I nord er rentene nå så lave de nærmest oppfordrer til sløsing med kapital. Dette vil imidlertid neppe skje all den tid risikopremiene i kreditt- og aksjemarkedene, avkastningskrav til aksjekapital om du vil, holder seg høye. I USA ventes det heller ingen stimuli fra finanspolitikken i årene fremover.

Sentralbankene gjør så godt de kan. De store økonomiene i Vest vil bidra ved å holde relativt lave renter i overskuelig fremtid. USA, Storbritannia og selvfølgelig Japan har allerede minimerte renter. ESB vil trolig redusere rentene noe motvillig over tid, men også der kommer signalrenten godt under én prosent i løpet av prognoseperioden.

De nye Basel 3 reguleringene har mye godt for seg, men også de vil øke sparebehovet i de berørte land. Enkelt sagt må bankene ha mer egenkapital for å kunne videreføre dagens virksomhet. Dette rammer spesielt hardt i de land som har satset på å bygge opp store finansnæringer. Bankenes behov for mer egenkapital vil i en overgangsperiode øke avkastningskravene i alle næringer.

Globale forsøk på å øke finansinvesteringer har aldri, vil aldri og kommer aldri heller i fremtiden bidra til å stimulere den økonomiske veksten på kort sikt. Snittveksten for OECD-landene de neste tre år vil neppe overstige ett prosentpoeng per år. Arbeidsledigheten vil være vesentlig høyere i 2015 enn den er i dag.

Det kan ikke understrekes hvor viktig valg av politikk er for konjunkturene. Vi forutsetter at Euroen overlever i sin nåværende form, at USA ikke misligholder sin gjeld, og at eventuelle sør-europeiske mislighold ikke resulterer i kaos, bankkrise eller folkeopprør.

Europa og USA får i realiteten bare en variant av Japans utvikling, hvor fremtiden kan beskrives ved hjelp av duvende glatte kurver som ligger lavere i vekst-diagrammene enn før.

De rike landene håper å vokse ved å bedre sine handelsbalanser mot de fremvoksende økonomier, men også her kommer veksten ned.

Kategorier

Siste innlegg