Desembertallene for boligmarkedene var sterk kost

by | 07. January 2015 | Eiendom

Ikke bare var prisene høyere enn ventet, med en oppgang på 0,3 pst i en måned som normalt kjennetegnes av fallende priser. Det var også stort sett redusert formidlingstid, samt høye omsetningstall i det meste av kongeriket.

Bredden i oppgangen var spesielt imponerende. Selv i Stavanger holdt prisene seg godt, og det på stigende salgsvolum.

Alt dette allerede før vi har sett effekten av bankenes rentekutt, som isolert sett kan bidra til å redusere boutgiftene med flere prosentpoeng, hvis alle tror rentene forblir på de nye lave nivåene.

Utsiktene foran lønnsoppgjøret er heller ikke så verst. Takket være det sterke fallet i kronekursen blir det neppe noe lønnsmoderasjon, annet enn for den hardt rammede oljebransjen. Nok et oppgjør med et resultat som gir om lag 3,5 pst for året som helhet, kan ventes for folk flest. Dessverre blir det nullvekst, eller til og med lønnsnedgang, for de hardest rammede delene av oljeindustrien.

I sum ligger vi i så fall an til å få en vekst i husholdningenes nominelle inntekter på om lag 5 pst i år, hvis vi hensyntar overnevnte lønnsvekst, en klar økning i pensjonsutgiftene og en vekst i sysselsettingen på 20- 30 000 mennesker for året som helhet.

Med andre ord et brukbart år for norske husholdninger, og dermed for landets boligpriser.

Akkurat hvor mye boligprisene vil stige, avhenger av om boligkjøperne tør trendforlenge sin inntektsvekst. Tør de satse på at også kommende år vil gi denne hyggelige kombinasjon av solid lønnvekst og lave renter?

Det er nok delte meninger i de tusen hjem om utsiktene for årene fremover. Godtfolk i de fylker som har en stor andel av arbeidsstokken i oljerelaterte næringer, har all grunn til å være forsiktige. Ingen vet riktig hvor ille det blir. Kanskje går det bra med stigende oljepriser allerede til jul? Men vi har ingen garanti for at ikke oljeprisen kan falle videre – og bli værende der.

I sum ligger vi fortsatt an til en boligprisvekst på om lag fem pst i de fleste fylker i år, med svakere prisvekst i årene som kommer. Trolig får vi nedgang for oljeregionene i år, som kanskje ikke blir verre enn 2-3 pst for normale familieboliger. Er vi flinke til å omstille oss vekk fra olje, stopper boligprisfallet også raskt.

Som sagt blir 2015 et kronår for boligmarkedene, med lavere prisvekst deretter. Ikke fortvil. Det skal ikke rare prisveksten til for at det fortsatt vil lønne seg å investere i din egen bolig.

Selv med en boligprisvekst på tre pst per år, vil du med dagens rentenivå i praksis bo gratis. Og jo lenger rentene faller desto mindre boligprisvekst trenger du for å dekke dine samlede bokostnader.

Størst effekt vil en rentenedgang ha på nye og lettstelte boliger; og spesielt for nye leiligheter.

På nye, tungt belånte leiligheter kan en halv prosentpoengs varig nedgang i renta slå ut i 5-10 pst lavere bokostnader per måned. For eldre boliger, med større vedlikeholdsbehov, er selvfølgelig besparelsen mindre.

Renteeffekten på boligprisene bør da også bli tilsvarende forskjellig.

Boligåret 2015 ser ut til å bli preget av oljeprisfall og de store rentekuttene. I hvert fall hvis en inkluderer desember 2014 som en del av omslaget til et lavere rentenivå. Et nivå som trolig blir nær evigvarende. Dyre, lettstelte leiligheter med lave felleskostnader blir vinnerne i år.

Husk bare at rentene faller fordi Norge går dårligere tider i møte.

Er du oljeingeniør med pensjonspengene dine i samme sektor, bør du neppe gi overbud i et nabolag som domineres av dine kollegaer, med valutalån som finansiering.

Kategorier

Siste innlegg