Er 1,5 pst den nye normalrenta?

by | 08. May 2014 | Uncategorized

Norges Bank valgte, som ventet, å holde rentene uendret ved dagens rentemøte. En nær stagnant privat sektor og en stadig sterkere kronekurs vil imidlertid trolig tvinge frem rentekutt i løpet av året.

Fortsatt lavere økonomisk vekst enn det normale ventes å kjennetegne norsk økonomi for resten av 2014. Anslagene for årets økonomiske vekst er lite endret siden slutten av fjoråret, men ledigheten ventes ikke å stige like mye som før. Produktiviteten per arbeider fortsetter å utvikle seg svakt med et større behov for arbeidskraft enn tidligere antatt. BNP-vekst på 1-2 pst per år på mellomlang sikt, med bare marginal bedring i produktiviteten per arbeider, tilsier at arbeidsledigheten i årene fremover ikke vi stige like mye som tidligere anslått.

Prisveksten i år blir imidlertid høyere enn tidligere antatt, både som følge av et relativt dyrt lønnsoppgjør (3,5pst for året), og overnevnte svake effektivitetsforbedring. Dette til tross for at kronekursen (fortsatt) ventes å styrke seg markert mot slutten av 2014. Kronen antas å holde seg sterk i flere år fremover.

Norsk økonomi trenger stimuli. Spareraten i husholdningene holder seg som ventet høy, investeringene i Fastlands-Norge utvikler seg svakt, og offentlig sektor øker systematisk bruken av oljepenger. Boligprisene ventes å stabilisere seg i løpet av året i det meste av kongeriket.

Det er realøkonomisk rom for å kutte sentralbankrentene, men Norges Bank er tydelige på at de først vil se en markert nedgang i kredittveksten, før rentene tilpasses konjunkturbildet. Første kvartal var utlånsveksten i bankene moderat, og ytterligere nedgang ventes mot slutten av året, slik at et rentekutt muliggjøres. Tungen på vektskålen blir imidlertid valutakursen. I et scenario med systematisk sterkere kronekurs vil trolig Norges Bank tvinges til å justere rentene ned. Mitt tips er at kuttet kommer i september.

I årene fremover vil norsk økonomi preges av en utflating, og etter hvert fallende investeringsnivå i oljenæringene. Boligbyggingen vil neppe øke. Boligprisene i det meste av landet er fortsatt for lavt til at nybyggingen kan ta seg opp.

De største risiki er knyttet til internasjonale forhold. Nordmenn er eksponert både for endringer i globale vekstrater for BNP og svingende råvarepriser. Råoljeprisen er kritisk . Med store posisjoner i de globale verdipapirmarkedene vil også børskrakk kunne ramme oss hardere enn før. Spesielt Kina bekymrer. Faktisk er faren for bråstopp i kinesisk økonomi, med et bratt fall i råvarepriser som resultat,  det beste argumentet for å holde igjen på kredittvekst og investeringer i norsk privat sektor.

Kategorier

Siste innlegg