En undersøkelse av regionene viser behovet for stimuli

by | 13. September 2013 | Norsk økonomi

Norges Banks regionale undersøkelse, som kom i formiddag, forteller i klartekst at Norge er i alt annet enn en høykonjunktur. Selv ikke Sørvest – landet med sin bugnende oljesektor er i nærheten av full kapasitetsutnytting.

Fra Norges Banks pressemelding:

Noe svakere vekst og lavere kapasitetsutnytting

Kontaktbedriftene i Norges Banks regionale nettverk meldte om at produksjonsveksten de siste 3 månedene har avtatt litt fra runden i mai. Veksten har vært svakere enn kontaktene så for seg i mai.

Veksten har tiltatt i hjemmemarkedsindustrien og eksportindustrien. Oljeleverandørene og tjenesteyting rettet mot husholdninger meldte om lavere vekst, mens i øvrige næringer har veksten vært relativt stabil siden forrige runde.

Samlet ventet bedriftene fortsatt moderat vekst i produksjonen det neste halve året.

Andelen bedrifter som meldte om kapasitetsproblemer har falt i alle næringer, og det meldes om lettere tilgang på arbeidskraft. Veksten i sysselsettingen de siste 3 månedene har avtatt fra mai. Kontaktene ventet svakt avtakende vekst i sysselsettingen fremover.

Kontaktene anslo en årslønnsvekst for 2013 på litt over 3½ prosent. Det er relativt små variasjoner mellom næringene.

Hovedutfordringen ser ut til å være at arbeidsmarkedet for nordmenn i privat sektor har forverret seg. Vi ser nå lavere vekst i lønn og sysselsetting, med økende arbeidsledighet som resultat. Boligprisene flater ut.

Industrien melder om lavere vekst enn før som følge av fortsatt beskjeden vekst i våre utemarkeder og svak konkurranseevne som følge av vårt særnorske kostnadsnivå. Heldigvis er det fortsatt noe vekst i oljeinvesteringene, men også her er veksten mer moderat enn før.    

Boligbyggingen er nå for nedadgående og vi må regne med en nedgang på om lag 10-20 pst i boliginvesteringene det kommende året. En slik nedgang vil bidra til å trekke fra ett prosentpoeng på BNP-veksten, og sikre at den samlede økonomien fortsatt vokser svakere enn trend.  

Det er lite sannsynlig at rentekutt eller skatteletter vil stimulere norsk økonomi tilstrekkelig til at vi kommer tilbake til trendvekst i 2014. Rapporten viser at det allerede i sommer er fallende kapasitetsutnytting. Et fall som vil tilta i styrke utover høsten.

Norske økonomer har stort sett misforstått betydningen av sommerens hopp i konsumprisindeksen.

Hoppet vil fungere som en skatt på husholdningene. En utgift de ikke har håp om å gjenvinne i lønnsforhandlingene fremover. Til det er vårt lønnsnivå i utgangspunktet for høyt. Tvert imot må lønnsveksten ned i tiden fremover.

Rommet for rentekutt vil være helt og holdent avhengig av hvor ekspansiv finanspolitikken blir i tiden fremover. Under forutsetning av at regjeringen legger opp til å bruke om lag 140 mrd oljekroner i 2014, opp fra 120 i år, er det trolig rom for moderate rentekutt fra vår sentralbank det neste året.

Kategorier

Siste innlegg