Hva skjer med Norge, hvis rentene presses nedover?

by | 10. December 2012 | Norsk økonomi, Renter og valuta

Norges Bank står foran vanskelige avveininger i vinter hvis konjunkturene i våre naboland fortsetter å svekke seg samtidig som oljeprisen skulle holde seg høy. Krona kan løpe løpsk.

Kapital flyter fritt over landegrensene, og det er trolig ikke mulig å videreføre en særnorsk rente, som riktignok er lav i forhold til vår forhistorie, men er svært så høy sammenlignet med nivåene i våre naboland.

Forverrer europeisk økonomi seg, faller trolig også de norske rentene videre all den tid våre kapitalmarkeder blir stadig sterkere integrert med markedene i våre naboland. I dag har fem-års renten i det norske interbankmarkedet (5-års SWAP) falt til en ny bunn på 2,39 pst, ledet an av nettopp et stort fall i tilsvarende Euro-renter.

Slik Europa nå stevner vil trolig presset mot kronekursen tilta. Europeisk økonomi opplever et økende deflasjonspress som krever både minimerte renter og aktive tiltak for å senke den rekordhøye og fortsatt økende arbeidsledigheten.

Hva skjer med norsk økonomi hvis norske renter må kuttes? Jeg venter som kjent enten to eller tre rentekutt i fra Norges Bank det neste året som følge av appresieringspresset mot vår valuta.

Her er noen fryktløse prognoser for hva som vil skje etter at Norges Bank kutter rentene – mine topp fem:

1) Krona vil holde seg sterk. Det siste året har de norske pengemarkedsrentene falt med en og et kvart prosentpoeng. Kronekursen har i denne perioden styrket seg, fordi rentene ute også har falt, samtidig som våre naboland lider av en skjelvende kredittverdighet. I dag er fem års interbankrente i Euroland bare 0,75 pst. Selv om de norske rentene skulle falle et halvt prosentpoeng, er det forlokkende renter vi tilbyr internasjonal investorer.

2) Boligprisene vil få et løft. Litt avhengige av hvor redde folk blir av de fæle konjunkturene i våre naboland, vil et fall i boliglånsrentene kunne løfte boligprisene. Kanskje blir virkningen beskjeden all den tid usikkerheten om også norske konjunkturer vil tilta neste år?

3) De troende vil bygge. Investorer som legger til grunn at inflasjonen vil nå 2,5 pst vil overinvestere i næringseiendom.

4) Boligskatter vil økes. Trolig er økt dokumentavgift den enkleste måten å redusere faren for unødig boligspekulasjon. Kanskje får den et konjunkturtillegg, som kan fjernes hvis boligmarkedene nok en gang skulle svikte?

5) Offentlig konsum og investeringer vil forbli uendrete. Det skal mer til enn endrete renter for at offentlig sektor forandrer adferd.

I senere år har rentens virkninger på norsk økonomi vært mindre enn ventet. Det står mye om sterke rentevirkinger i tre år gamle norske konjunkturprognoser. I dag er det derimot få bekymringer for mulige renteeffekter av dagens nivå. Derfor skal en kanskje heller ikke vente seg at utviklingen i norsk økonomi blir så annerledes enn dagens prognoser tilsier, hvis renta kuttes et par ganger til?

Kategorier

Siste innlegg