Nye makroprognoser fra Terra

by | 21. June 2011 | Norsk økonomi, Renter og valuta

I morgen kommer Norges Bank med sin nye Pengepolitiske Strategirapport. Her venter jeg ikke noe spesielt nytt. Norsk økonomi har utviklet seg noenlunde i tråd med anslagene fra sentralbankens februarrapport. Imidlertid blir pressekonferansen spennende fordi sentralbanksjsefen her vil nok komme inn på usikkerhetsmomentene som både verdensøkonomien og vi i Norge står overfor.

Litt tilfeldig kommer vi i dag med våre egne prognoser for perioden 2011-2014.  Jeg er litt mer forsiktig med å spå særnorsk vekst i en usikker verden enn de fleste makroøkonomer er.

Det er mye som er ulikt mellom Norge og utlandet, men noe er likt. Vi tilhører samme klode. Sør-Europas gjeldsproblemer skaper utfordringer for vår formuesforvaltning. Svikter etterspørselen i de kriserammede land vil også våre eksportpriser kunne falle. Våre børsnoterte selskaper henter mye av sine inntekter utenfor Norges grenser.

I Terra -scenariet legges det ikke til grunn at vi får noen dramatisk krise i Hellas. Ei heller at USA misligholder sin statsgjeld. Det betyr ikke at problemene løses. Det er i det hele tatt vanskelig å se at verdensøkonomiens mange små og store ubalanser blir mindre med årene.

Nettopp bevistheten om at utfordringene er store og uløste tilsier at folk vil være forsiktige med pengebruken sin i årene fremover.  Tabellen nedenfor viser imidlertid at selv med en viss forsiktighet og en klar økning i spareraten for husholdnignene så blir det rom for en hyggelig utvikling i folks inntekter – og forbruk – i årene fremover.

TABELLER FRA KVARTS
Tabell nr. 2 Diverse hovedstørrelser Faste 2007 priser. Prosent endring fra året før.    
      2011 2012 2013 2014
Konsum i hush.og id. org.     2,4% 3,8% 4,0% 3,7%
Konsum i offentlig forvaltning     2,4% 3,0% 2,8% 2,9%
             
  Bto.inv. fast kap. i alt     6,1% 5,5% 4,2% 2,7%
Fastlands-Norge     5,9% 3,3% 3,8% 2,1%
  Offentlig forvaltning.     6,9% 3,9% 9,2% 6,0%
  Boliger     16,8% 7,5% 7,3% 4,4%
  Næringer     1,1% 1,0% -0,4% -1,1%
  Industri.     -6,8% 4,7% 0,6% 2,1%
Utvinning av råolje og naturgass   12,3% 9,3% 5,6% 4,4%
             
Ettersp. Fastl.-Norge     3,0% 3,5% 3,6% 3,2%
Eksport     -0,9% 1,1% 0,4% 0,2%
  Trad. Varer     0,9% 2,1% 0,5% 0,0%
  Olje og gass     -1,7% -0,8% -1,1% -0,7%
Import     5,9% 3,5% 4,9% 4,1%
  Trad. varer     4,7% 6,2% 5,5% 4,5%
             
BNP     1,8% 2,2% 1,9% 1,7%
  Fastlands-Norge(markedsverdi)   2,5% 3,1% 2,6% 2,3%
Sysselsetting i alt(1000p)     0,8% 2,0% 2,0% 1,2%
Arbeidsstyrke(1000p)     1,0% 2,1% 2,1% 1,5%
             
Årslønn     4,0% 3,9% 4,0% 4,2%
KPI . . 1,9% 2,3% 2,6% 2,3%
  KPI ekskl. energi og avg.(KPIJAE)   1,3% 2,1% 2,1% 1,9%
KPI i utlandet.     2,7% 1,9% 1,5% 1,4%
Kilde: SSB, Terra Markets            

Kategorier

Siste innlegg