Ved neste korsvei, Øystein…

by | 26. January 2011 | Ukategorisert

I dag valgte Norges Bank å holde rentene uendret. Dette er i tråd med hva banken tidligere har signalisert i sin pengepolitiske strategirapport. Nye strategier og muligheter for renteøkninger får vi først den 16. mars i år da den neste pengepolitiske rapporten legges frem. Der vil ganske sikkert Norges Bank trekke opp nye scenarier for norsk økonomi og for fremtidige renteendringer. Fra pressemeldingen kan vi lese avveiningene som lå til grunn for dagens beslutning om å holde renten i ro.

”Den underliggende prisveksten er rundt 1½ prosent, om lag som ventet. Både hensynet til å bringe veksten i konsumprisene opp mot målet og hensynet til en stabil utvikling i produksjon og sysselsetting tilsier en lav rente, sier sentralbanksjef Øystein Olsen. Aktiviteten i verdensøkonomien øker og råvareprisene stiger, men det er fortsatt stor usikkerhet om utsiktene for Europa. Rentene ute har steget siden oktober, men er fortsatt lave.

Her hjemme har veksten i boligprisene og konsumet tatt seg opp. Hensynet til å gardere mot risikoen for fremtidige finansielle ubalanser som kan forstyrre aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten ikke holdes lav for lenge. På den andre siden kan en sterk krone føre til at inflasjonen blir for lav. – En samlet vurdering av utsiktene og risikobildet tilsier at renten holdes uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjefen.”

Norges Bank beholder med andre ord den rentebanen som ble vedtatt og presentert i fjor høst. Neste korsvei er 14.00 onsdag 16. mars. Da legger de frem en ny strategirapport hvor de må avveie norsk og internasjonal økonomi og vurdere risikobildet fremfor det som kan bli en turbulent høst.

Mitt tips er at de holder renten i ro også da, men forsøker seg på en heving til sommeren.

Kategorier

Siste innlegg